Вы здесь

Сюнсэв пирибтя

Тюку яля «Сюнсэв пирибтя» повесть’ пелям’ толада’’.

Мани’ Лиданд ня’ августхы вымна ӈэдалё ханярӈани’. Янд вэкна мале ялэмдата пара. Августанд нюртей яля’ выӈгнанд нюртей ӈамгэр табцворӈа. Тедахава’ нувот няра мал’ нумгэхэ’’на пудабтавыраха. Тю’’уна, ӈэва’’ни’ ниркахана, яляко сюнраха туӈэ Ӈэрм’ нумгэр я’’лесада. Тикар пили’’ ӈоб’’ яхана ӈэдава. Сита ӈэвадярципой’’ валакада Си’’ив Со’’омар сюре’’ле.

– Тикы со’’омар – ненэциет часдандо’ мэтадо’, – Лидан’ мадм’. – Яраконда ня’’морць’ теда’ ялянда ха’’ман’ табеку, ид’ минан’. Пуна тикы ня’’морцял пинда ерм’ манэ’’лабтаӈгу, хувында няна Си’’ив Со’’омар Ӈэрм нумгында маханякумна танана пяӈгуда, яракор вабтамда, паӈганда няхар’’ нумгэр ялянд тарпм’ табадаӈгу’’. Вынд нимна ялэмд ‘’ хатомды’’, нумгыд нумгад тэмзӈгуд’’.

Лидамунзи. Таманана хананд ниня ӈамдё пыда пэданакы’’, нибтя ипека, хабто хардан’ торомбэяр хонёван’ ӈод’’ харванакы. Маньзьва выӈгы’’ сехэрыд сахарамбинва. Ненэсяхава, мань ӈод’’ ӈаркаха’’на, нюдяха’’на марк’’на мэсьтыдма, еся мюдха’’на енарасьтыдм’, тиртя ӈанохо’’на пенарёсьтыдм’, ясьдако ямд лайнерха’’на, ёртит мэта ӈанохо’’на ӈод’’ хылвабтёсьтыдм’, – валакада пярна няватада тыт пуй хан’ нина пу’’ларёванд хавна саваркар нянан вуни таня’’. Нер мерцит ня’ пирдырмамд мань ӈули’’ мэнев.

– Тамна ӈамгэхэвадув вадес’’ма.

– Ӈамгэм’ нянд, Лида, вадетадмда’’? Ӈабцаквата… сехэрэхэ’’нан мань Лидари няць пэрӈадм’.

– Ӈамгэ’, ман, ӈамгэ? – пыда ла’’амдёци’’ юндалы’’.- Ӈамгэ ӈани’ Лидари няць?

– Мэнев мань тикы нювм’… Ӈокав ӈамгэв тикы нюмгад пере.

– Таклёда ниб’’нанда ӈа’’, ӈамгэр?

– Таклёда яӈгу. Тэри тарцям’ нибета ӈоб’’ирибця танясь. Ханяна теда’ мэвамда мань ехэрав. Манэ’’ман’ харвадм’ сита… Россияр ӈарка…

Ялянд ямбхана пэдабэй’’ тыд ядри миӈа’’. Мани’ пон’ мунзини’. Мань Лиданд вабцм’ сабе намдван’ харбилав. Янд терсява’ нид пэвдяхана лэйнана вартана’’ сяд’’ вэклюрӈа’’, тухуна енадавы’’ ӈарка’’я’’ харад’’ яралюрӈа’’.

Лида ӈудамда марцян ни’ масибте.

– Ӈамгэ мунзялман? Ӈамгэхэвам’ вадес’’мада… Маньзьва хаха’’нан ӈамгэ ӈэбта ӈо’’ сыйна, сэвха’’нан ӈани’…

– Кхы-ысь! – вары пелеюв махавнанда тюрхана ладав.

– Пи-илнзинё-ов’’! – индта нэкалць Лида ма.

– Нён пин’’, Лида. Мидерта’’… Выӈгана тикар тарця ӈэсьты. Пэвсюмдкана.

– Тикар ӈоб’’ тарця?! Маньзьва тикахана… Мань сяхаӈшгарт’ тикахад выӈганд нидм’ тут’’! Хаха’’нан сыйна. Лэйнана’’ ӈылекыд санарӈа’’. Наракабтда’’ сяд’’ тиби сирка’’ламби’’! Ти’’! Ти ӈадя’’!  Ӈани’ вэдине’’! О, пилнзинёв’’!...