Вы здесь

Тарця яля’ юрувнда ни’’ӈа’’

Носиндалава ирийна сидя юдимдей’ толыр яханана тарця яляӈэ’ таславы – День памяти оленно-транспортных эшелонов. Тарця яляхана тюку по’ нюртеймэвна маркана танеда памятник’ хэван’ ма’’лаӈгуна’’, ӈамдэд’ тэвраӈгува’’, сайнормахана яӈгумы’’ ненэциена’ ед ӈэвна’’ хавраӈгува’’. По’ тяхана Няръяна маркана оленно-транспортный эшелон’ ед памятник’ масьтець, тарця памятник’ сайнормахана нядаӈговы хибяри’’, ты’’, вэнеко’ ед масьтевысь.

Си’’ив ю’’ сидя по’’ ваера’’ ханзер ӈарка яханана сайнормам’ ехэрась’ илева’’, ӈарка маем’ ехэрась илевава мэ’’ӈава’’. Сайнормам’ ехэрась яханана ӈацекы’’ вадюдана’’. Пудана ӈарка сайнорман’ маня’’ яхадана ӈока хибярина’’ хаяць, поӈгнандо’ нянэй ненэця’’ тянё ниць’ӈа’’. Ненэця’’, хуний харто’ явнандо’ мюсерць илець, тыдо’ пэрць илевамдо’ мэ’’ӈадонзь. Ёнар’’ хасуюёнар’’ тет ю’’ нюртей похона вэвко юн’ тэвась, выӈгана илена’’ хибяри’’ ӈод харто’ ямдо’ сахарамбавась ӈэдалэйдаць. Луци’’ илм’ ехэрана’’, луци’’ ембдярм’ нивы’’мэмы’’, ӈокаювдо’ луца’’ вадам’ ехэрана’’ ненэця’’ харто’ ямдо’ хаесь сайнормась’ ӈэдалэйдаць. Хусувэй выӈгад’ хэвы’’ хибярина таняць. Мал’’ пыдо’ пыдадо’ нись’ сяй сайнорӈаць, ямдо’ лэтбиць, нюкцито’ нерня сававна илевам’ маниеван’ харваць. Ханяӈы’’ ненэциена пудана ӈарка сайномахад’ ниць ту’’, ханяӈы нюдо’ евакоӈэ’ вадюданаць, недо’ ӈод илевандо’ ямбан’ юнси’ юховы’’ хасавидо’ ӈатець. Сайнормы хибярина юрувнда вани’’ӈа’’. Тюку ялян’ таслась, нянэй ненэцяӈгат’ сайнормы’’ хибяри’’ поӈгана ӈобкарт’ иленява ни’’ хаю’’. Сайнормахана мэвы’’ ненэциена янамбовна малӈэ’ нито’ пумна яӈгума’’. Ненэця’’, хуний ёнар’’ хасуюёнар’’ тет ю’’ нюртей похона сайнормась’ хаяць. Маня’’ округхадана сайнорман’ сян оленно-транспортный эшелон’’ хамандаць. Хусувэй хойхад’ сайнорман’ хэвндя ты’’ тэраць, хану’’ хамандаць, тикахад’ ты’’пэртя’’ вэнекосавэй хаяць. Ӈэрм’ яхана мюсермы’’ ты’’ саю’’ по’’ ямбан сайнормы’’ ненэцие’’ нядамбиць, тарана’’ ӈавори’’ тэвомбиць. Оленно-транспортный эшелон’ фронтхана ӈарка манзаям’ пэрӈаць. Хэвняд’ товы’’ вэвко хибяри’’ сейю’ харембиць, сейдо’ ехэрана ты’’ маниесь пинаць. Яхана’ товы’’ вэвко хибяри’’ тым’ ехэрана’’ ӈэ’’нисям’.

Сайнормахана мэвы’’ хибярина маня’’ Победа яляхана, ты’’ ниць ирийна хасуюдимдей яляхана тензебтебсетына’’, тикахад’ ханярина танеда’’ памятник’ хэван’ саво ирий’ сидя ю’’ нюртей толыркана тэворцетыва’’ – тикы яляхана ӈока по’ тяхана сайнорма’ товам’ намдаваць. Теда тамна носиндалава ирийна сидя юдимдей яляхана оленно – транспортный эшелон’ ед’ масьтевы памятник’ хэван’ ма’’люртава’’. Сайнормам’ тенена’’, сайнорма’ по’’ мальӈгана манзаравы’’, евакоӈэ’ вадюданвы’’ хибяри’’, тены’’ ӈацекы’’ памятник’ хэван’ пилибт’ турта’’. Ява’ сахарамбавы’’, маня’’ илевана’’ е’’эмня ява лэтравы’’ хибярина сяхарт’ нина’’ юргу’’. Сайнорма’ мальӈгана евакоӈэ’ вадюданвы’’ хибярина тянё вани’’ӈа’’, пыдо’ тюку ялян’ хэтась – маркана, округна хусувэй ӈэсыхына иле’’. Харто’ маля ӈармбэй хибяри.