Вы здесь

Сайнормы’’ нина’’ тенеӈгуна’’

Тюку ирийна сидя ю’’ нябимдей яля’ тен’ яляӈэ’ таславы. Си’’ив ю’’ сидя по’’ тяхана яхана сайнорма’ тэвыць. Хуркари’’ я’ тер’’ хибяри’’ ямдо’ лэтбавась хаяць. Ӈэрм’ тенз’ ненэця’’ ӈод сайнормахана мэць. Маня’’ округна хусувэй выӈгад’ хасава’’ хаяць, ханяӈыдо’ пуня’ мякандо’ нидаць’ ту’’.

 

Хаювы ныланава яляхана маркана илена’’ ненэця’’ сайнормы’’ нидо’ тензебтець. Оленно-транспортный батальон’’ ед’ сертавы памятник’ хэвхана ма’’лыць, вади’’ хэтаць, ӈамдэд’ хаець. Тикы’ пуд мят’ ӈэдалэйдаць. «Нерденя» община мякана хибярина яля’ ямбан ныланаць. Сайнормы ненэцие’’ е’’эмня вади’’ намдаваць. Нисянато’ нямна маня’’ нина’’ лаханаць – Ф.С.Кауц, В.А.Ханзерова, Е.Ф.Бобрикова, А.Ф.Михайлова, П.Е.Валей, К.А.Вонгуев.

Ханзерова В.А. :- « 1941 похона немца’’ маня’’ яхана тоць, сайнормам’ сертаць. Тикы похот’ мал’’ ненэцие’’ ӈэсыхыт ханабась пяць сайнорман’. Хасава’’ сайнорман’ хая’’, нери’, пухуцяри’ хаиць. Маня’’ ӈэсыдана нисяв’ сян’ мэвна хан’’ӈась. Тидянан’ хаяць, пуня’’ ниць’ ту’’. Ябта Саля няд, Шойна ӈэсыхыд хаяць, юд’ мян яля’’ ӈэдалёсьты’’. Хибяри’’ ӈатенасьты’’. Масьты’’: юд’ мян яля’’ пуд нина’’ пуня’ тута’’. Ӈани’ не’’ терсяда хану’’ вадгу’’, вэскомдо’ мэдо сайнорман’. Ӈацекы’’ сюрбаӈгу’’, нисядо’ яӈгу. Тарем ӈока по’’ хибяри’’ ханабиць. Ӈока по’’ нидо’ ӈатесеты’’ неянадо’, недо’, ӈацекыдо’.

Тюку яля’ маня’’ ма’’лэйна’’. Хусувэй тюкохона нуна’’ хибяховада сайнормад’ нись’ ту’’. Хибяховада сайнормаӈась. Тюку яля – ӈарка тен’ яля. Тюку яляна мал’’ нина’’ ихиня хавраӈгуна’’. Тюку яля хусувэй по’ хибяри’’ нидо’ тенесеты’’. Ӈока ненэця’’ сайнормахад’ ниць’ ту’’. Ӈока ненэця’’ илдо’ таняна хаиць, илдо’ ми’’ӈаць. Сайнормахана мэвы’’, яӈгумы’’ хибярина тенебна’’ тара’’. Пыдо’ хавнандо’ маня’’ яӈгудаваць. Мань’ ӈока ӈамгэм’ ним’ тене, ӈацекэмась. Тенев’, Шойна нива’ самолёт’’ тирцеты’’. Ябта Саля нива, ты’’ нива ӈобтарем’ тирцеты’’. Маня’’ тюку я’ ниня илевана’’ е’’эмня тамальӈгы’’ похо’’на нина’’ хаць. Хибярина яӈгумаць. Тюку яля’ маня’’ ява лэтбана’’ тара; маня’’ вадава илебта тара. Ненэця вадава саць ӈарка ӈамгэ. Вадам теневась тара. Нина’’ тикы е’’эмня ӈобтарем’ хаиць.»

Кауц Ф.С. – « Нисяв’ ся’’ня хаясь нив’ тене. Тикамда тенев’, тет ю’’ нябимдей похона ненэця’’ турӈаць, нисяв’ турӈась. Ты’’ ханаць. Мяд’ си’ ня ӈэдалэяць, тикамда тенев’. Тикахана хамада я’’амавась: ӈамгэ’ хадкэ? Вэнеко’’ мадарцеты’’, маня’’ мал’’ пин’ тарпсетына’’, я’ си’ ня сырмась. Масьтыва’’: нисява тован’ хабе. Нисява’ сайнорма мальӈгана яӈгу, масьтынё: без вести пропал. Мань’ война мальӈгана тоходан’ нимась, луца’’ вадам’ ехэрам’. Хасава ӈацекы нян мам’: – пропал тикы ӈамгэда? Пыда ма’’нив’: заблудился. Тикахавана мань’ мам: юхуборӈа, тикахана тута. Мята хоӈгуда. Тарем’ нюдякодан’ нисяв’ пилибт’ ӈатевась. Тедахарт’ ӈарка хибяриӈэ’ хэсь, ӈатесетыв’. Иб’ ӈод хамадабив’, ханзер’ товна? Таӈок по’’ ваера’’. Ханяна нисява сюры, тенад’ ехэрава’’. Тикы ихинана вэварха.

Сюнраха падар’ тось. Небяв’ спичка’ коробка мю падрэцям’ масьтедась. Инян’ мам’: мань’ нисяв’ хэтам’, нисян’ падрэцям’ мань’ лэтбабан’ тара. Тикахана небян’ туцяӈгад’ тикы падрэцям’ ханав’. Сянхова яля’’ ваерась, небяв’ спичканда коробкам’ манэць, ма: ти’, терсинё, падрэклда ханяна хаяда? Мань’ мунзипой’ пин’ тарпываць. Хасава’’ нин’’ манэ’’пондо’: пыда’ ханаван’ хабедась.

Мальцян’ ӈоба мю’’ мэвась. Ся’’ня ин’ хамыць, мальцян’ ӈоба мюй манэ’’ӈав’, таняна тыравы. Тарем’, падрэцямда сусадавэв’. Сымайсяӈго’’мада яӈгусь, тамальӈгана сымайсягу нись’ пэртакы. Нисяна ӈобкарт’ сымайсяӈговада яӈгусь.

Войнан’ хибяри’’ хантанвандо’ мальӈгана небяв’ ма’’нив’: мань’ ив’ вэворӈа. Нисяра’ пирцяда, пыда нерняна сюрбась’ пэрта. Вэвхата Николай Арсентьевич Марюев еримя. Небяв’ ма’’нив’: тюку ненэця’ пуня’ тута. Нисяр’ ни’’ тут. Пулька енирпата пирця хибярин’ тебгу, ламдо хибярин’ ни’’ тэбгу. Ӈодьбянда, нисяра ни’’ тут. Маня’’ ӈацекэӈэ’ ярӈава’’. Нисяна хэва мальӈгана хойхана ты’’пэрӈаваць. Тикахад’ нисяна хэ’’мяхад сидна Верхней Сингейской танясь, таня сидна’’ харваць. Таняна илелъянаць. Хуркари’’ самолёт’’ тирцеты’’. Паха ӈадидак, пахана пароход’’ ӈадьсеты’’. Тарця падроход’ мальгудак, ту’ ӈадимда, яка’ ӈадьгу. Ӈарка ӈацекы’’ ёльце тёрырцеты’’, масьты’’: – ура! Маня’’ ӈацекэӈэ’ ӈани’’ месури’’ тёрырцетыва’’, масьтыва’’: – Ура! Масьтын’: Ӈамгэ’ ура ӈэбта? Ёльце санарцетыва’’. Ӈарка хибярина сидна’’ тэдурпасьты’’. «Ура» ӈани’ тарця ӈэвы’’, хуркари’’ ӈавор’’ тэво’’лана пароход’ маль’’махад’, яв’ варан’ ӈавор’’ тосьты’’. Колхозна манзарани’’ ма’’лась яв’ вархад’ ӈавор’’ тасьты’’. Тикым’ со’’ тенев’.»

Тюку ирийна сидя ю’’ нябимдей яляхана ӈока нина’’ сайнормы’’ нито’ нямна вади’’ мэ’’ӈаць. Хусувэй мякана сайнормы’’ хибяридо’ тенейдо’, сидяӈгадо’ лэтбидо’. Тарем’ пилибт’ ӈэбнанда тара.