Вы здесь

Сюдбя Хэтанзи

Сюдбя Хэтанзи’ сидянда сэванда сыла’’махад, мята салте’’э то’’ сядо’’ ниня таня палавы. Сидя нюндя небя недя таня. Ханесэй хорта ӈэв си’’иби’’ минахад хэӈго’’лавыда. Тэӈэ мэтада ӈопой хабтада. Ханӈэ мэтада пой ӈутокы сиби тисьӈэта. Сюдбя Хэтанзи’’ ханева ялянда хэвняхавахана хонёвари сер’’.

Ся’’ны ӈэбта немав хэвы. Мэта индкани мякы тоета пин’ хаядм’. ( Сёда хэӈгада).Ӈари’’ тедахав, тэри лахнакодарев’ мэкава’’. Техэ салами мале’’мяхадани, сэвари мэ’’ӈадм’.

Ӈэрёй ӈэвы. Тарем’ сырпа’’ни – Салте’’э тони тяханяӈы сядо’’ ни’мяд’’ ӈэсовы’’. Няхар’’ ӈарка мя’’. Ты илебядо’ няхар’’ ёнре’’э. Тикарини Мань мякани мятюдм’. Едами ӈамав. Ӈаворць малесь емб’’толыв’’. Ханзони няд си’’ив сую’ хобам’ сэд’’ма’ мальцям’ нэкал’’ нивав’’. Туйлав. Си’’ив хора пени сэд’’ма пиби’’ни ной’’ тэтна’’, ӈодь’’ мась’’. Сяйм иням’ ханзони няд ӈани’ нэкалӈав. Сёнзяни ераманя си’’ив’ пэбтав. Вадумда маламда луца’ ювня сярав. Тикани пуд ханзони няд си’’ив хора’’ хобам’ сэд’’ма’’ савакм’ тальня’ нэкал’’ӈав. Савка’’ями туйлав. Сэдоӈо’’ тэмбой’’ муноць, ӈодьрита нялӈа. Пин’ тарпыв’’. Пой’ ӈутокы си’’иби тисьӈэтам’ няби пыяхад тю’’у’ нэкалӈав. Наронда ӈылад иняда ӈэвандам’, си’’ив тибя иням’ мань ня’’мав. Юнорка хабтами’ техэ ханаханда та’ подерӈав. Сидя нюн небя мякад ӈадимя. Манзь ханада: -Сюдбя Хэтанзи, ханя’ пяӈгур?

Мань тарем’ мадм’’: – Ханя хэбяханани сел вуни таня’’. Туцянд таняб’’ тикар лэтамбю’’.

Сидя нюн небя мякана хаи. Юнорка хабтани инямда ня’’мав. Салте’’э то’ таханяӈы няхар ӈарка мяд’ ед’ ӈэдалэйв’’. Салте’’э’ тони сэрт’ пилибт’’ ха’’мыв’’. Мядо’’ нимня ӈадимядм’. Ӈарка мято синд’ пыдо’ ӈамдывыд’’. Ервотадо’ӈэдакы, мэта хан’ ниня ӈэримда ладыби. Ӈацекэхэвада няхар’’ ю’’ хасава.Хэвковнанда нултав. Тыни ха’’ларёхо’’ таль’ васадэй’’. Ӈэта ни’ санэй’’. Мань ханада: – Сюдбя Хэтанзи, талей Хэтанзи, ӈылека Хэтанзи, Хэтанзи, торова.

Мань тарем’ мадм: – Илевани сер’, няхар’’ Санэре’’э’ хадо’ варахад нядэко суюхорт яркавэми яӈгу. Талей ӈэвами, сяха’ манэ’’цар, хумна намдасар. Ӈылека ӈэвами, сяха’ манэ’’цар. Тиканд тяхамна ха’ юнахарт’ Сюдбя Хэтанзим’ нивэранё’’ намд’’.

Лаханако малда ни’’ӈа.