Вы здесь

Яханана таневнда сер’’

Сидя си’’ив яля’’ пир едэй товы, сидя ёнар’’ тетимдейяӈганя похона илева’’. Юд’ мян яля’’ ямбан ныланавава’’ ёльцесь манзаяхана’’ тарпына’’. Товы похона сертавнда серуна тянё вани’’ ӈэӈгу’’.

Тюку похона округханана ваеравнда сер’’ тянё ӈэвась’ ни’’мэ’’. Вэба’’ ирийхана тэраӈгова сер’ ваераӈгу. Тюку по’ ханяри’’ тэравндина танеӈгу’’ – округна ӈэвахана мэнадава тэрабаӈгува’’, тикахад’ округна депутатха, Заполярный район’ ӈэвахана мэнам’ тэрась’ тараӈгу’’, тикахад’ таняна манзаравнда депутатха’’; ханяӈы ӈэсыхы ӈэвахана мэнадамдо’ нина’’ тэрабаӈгу’’, ханяховахана депутатамдо’ тэрабаӈгу’’. Валакада маля тэраӈгова серт’ хамякось’ пяӈгува’’. Тикахад’ тюку по’ ӈарка пэвдэй ирийхана округна сиднтет ю’’ самляӈг помда мэтава’’. Таӈок по’’ ямбан ява’ хуркаӈэ’ хая. Тикы’ нямна лахарёна’’ танеӈгу’’, округна историям’ ваде’’тава’’. Округна вадюданва е’’эмня ӈокавна манзаравы’’ ненэциена тензебтеӈгува’’. Тикахад’ маня’’ газетана, округна газета ӈод’ ӈарка со’’яма ялямда ядабтаӈгу. «Няръяна вындерна» сиднтет ю’’ самляӈг поданда хантана. Тарця ялям’ носиндалава ирийна си’’ивумдэй торлыркана мэтава’’, Теневада’’.

Ёнар’’ хасуюёнар’’ сиднтет ю’’ хасуюдимдей похона ӈэрм’ яхана ханярина ассоциация’’ ӈадимяць. Тарця ассоциация’’ ханярина ӈэрм’ тенз’ ненэцие’’ нядамбава е’’эмня таславыць. Маня’’ округханана «Ясавэйм’» нюбета ассоциациява ӈадимясь. Ассоциацияна ячейка’’ округна хусувэй ӈэсыхына таняць, хуний маркана манзарана’’ нито’ няюв ӈопой серу’’ тасламбиць. Тюку ялян’ лаханась хурка ӈэсыхына тарця ячейка’’ танедакы’’? Няръяна маркана «Ясавэйхад’» перена маркы отделение’ таня, тикы манзаям’ нерня минренаӈэ’ Елена Канюкова тара. Таняна манзарана’’ нина’’ янабовна ӈэбнанда ӈод манзаямдо’ пэрӈадо’. Хаювы похона ма’’люрмаханандо’ нерня манзарава е’’эмня пландо’ ня’’маць. Тарця сер’’манандо’ теда манзаямдо’ минре’’.

Тюку по’ «Ясавэйна» сидя ю’’ самляӈг поданда’ ханта, ханзер тарця ассоциациява яханана таня. Таӈок по’’ ямбан ӈока нина’’ таняна ервотаць, хуркари сер’’ таняць. Нертей похо’’на ассоциацияна пунрёда хибярина толыр’’ ӈаркась. Пудана похо’’на хибярина сацьри пунрёвадо’ яӈгуда то’’олха. Маниеб’ тарця ӈэдараха: Совет’ хибярихит’ яӈга манзарана’’ то’’олха, ся’’ня ма’’люрцеты’’, хурка серу’’ таслаби’’ – тикым’ маньхартана паднанаӈэ’ ехэрасьтыва’’. Хонаркобнана’’, масьты’’: – Маня’’ сайтава’ таня, таняна хусувэй сертавына падбина. Иб’ ӈо’’ тарем’ ӈэдакы. Валакада хусувэй хибяри’’ тарця сайт’ манэць ванида пирас’’. Ӈэсыхына илена’’ хибярина сайт’ ӈамгэ’ ӈэвахарт’ ехэранакы? Интернетдо’ хусувэй вани’’ тане’’, компьютер’ хусувэй хибяри вани’’ мэс’’.