Вы здесь

Мел’’ манзарана’’

Маня’’ яханана хуркари’’ хибяри’’ поӈгана ӈудидо’ мэта’’ нина’’ тянё ни’’ӈа’’, тарця хибяри’’ поӈгнана’’ мел’’ манзаранаӈэ’ нюмдембина’’. Невхы похо’’на мел’’ нина’’ сертавы’’ манзаи’’ нисьтына’’ мание.

Пыдо’ ӈод харто’ сертавы’’, сэдвы’’ манзаякудо’ нисьтыдо’ манэ’’лабтамбю’’. Пудана’’ сян’’ по’’ ямбан этнокультурный центрхана манзарана’’ нина’’ округна мел’’ хибяри’’ ӈобт’ ма’’лабсетыдо’. Мел’’ ненэцие’’ сертавы’’ манзая’’ выставка’ маркана танесеты’’. Тарця манзаи’’ маниесь, пысаӈгун’, няна’’ мел’’ нина’’ ӈока ӈэвынё’’! Сэдорана’’, сяродана’’, матурана’’, пускахат’ паской ӈавори’’ ма’’ламбада’’ нина’’ маркана, округна хусувэй ӈэсыхына иле’’. Пыдо’ и’ӈудота хибяри’’. Хусувэй мел’’ хибяри харта сертавы манзаяда ӈэсьты’’, нито’ то’’олха, ӈоб’ толас’’ манзаям’ сяхарт’ нин’ хоӈгу.

Ӈэрёйӈэ’ хэсь Няръяна маркана «Мел’’ манзарана’’» тарем’ нюмдевы выставка’ танесеты. Маркана иленаӈэ’ тарця серт’ торомбэва’’, выставкам’ ӈатесетыва’’. Тюку’ мэвахана ӈод’ этнокультурный центрхана манзаранина’’ тарця выставкадава’ хамандаць. Вэба ирийна хасую’яӈганя яляхана культура’ серу’’ тасламбада хардахана хибяри’’ ма’’лэйдаць. Тюку’ по’ ваеравнда «Мел’’ манзарана’’» выставкам’ нэмбиць. Вадам’ минренаӈэ’ Надежда Яркова тарась, тикы хабене мел’’ нина’’ манзаи’’ нямна лаханась. Тикахад’ хынота’’ не’’ ӈацекы’’ луца’’ вадавна мэкад’ сё’’ мэ’’ӈаць.

Ваеравы похона мел’’ ненэциена ӈудахана сертавы’’ манзая’’ тянё ниць’ӈа’’. Тарця выставкаха’ хибярина маймбась ядсеты’’. Мэкад’ манзаи’’ манэ’’тан’, поӈнандо’ теневана нянд’ манзаи’’ хоӈгун’. Тюку’ мэвахана ӈод’ мел’’ нина’’ сертавы’’ манзаи’’ маниеваць. Маркана илена’’ нина’’ манзая’’ таняць, округна ӈэсыхына илена’’ нина’’ харто’ манзаидо’ ӈэдаравыць. Несьхана, Харутахана, Хонгурейхана, Омахана ӈудидо’ мэта хибярина иле’’. Хуркари’’ тенз’ ненэця’’ манзая’’ сэвхана савархаць. Ваеравы ма’’лёвахана хусувэй мел’’ хибяри’’ ихид’ миндя вади’’ намдась. Округна администрацияна ӈэрм’ тенз’ ненэцие’’ серу’’ тасламбада управление серм’ пэртя Алексей Ардеев лаханась, пыда мел’’ хибярихи’ благодарность’’ тэврась. Этнокультурный центрана ервотаӈэ’ тарана нява Валентина Зганич выставкаха’’ манзаидо’ тэврамбадаха’ ӈарка вадам’ мэ’’ӈась, няданда мел’’ нина’’ сава вади’ хавна диплом’, мядонзэйӈэ’ ёнар’’ есян’ сертификат’ ня’’амаць. Тарця сер’ хусувэй мел’’ хибярихина савархась. Маня’’ ӈод, выставкам’ манэ’’манзь то’’вэӈэ’, ихиняна савась. Мядонзэйм’ ня’’амвы поӈгана хуркари’’ тенз’ хибяриць, поӈгнандо’ нянэй ненэця’’ ӈокаць – Ф.Н. Ардеев, А.А. Ледков, М.В. Латышева, М.Е. Латышева, Г.А. Артеева, Е.К. Чудинова…

Тарцям’ маниесь нина’’ нерня’ ӈод манзараван’ харваӈгу’’, нерняна тамна ӈока сомбой манзаи’’ манэ’’тава’’.