Вы здесь

Нянэй ненэцие’’ нядамбада

Маня’’ округханана хуркари’’ тенз’ мэта хибяри’’ нясъюмба ӈока по’’ ямбан иле’’. Ямдо’ сахарамби’’, нидо’ хамандамби’’, нидо’ хуркари’’ серкана нядабасьты’’. Таремъюв’ пилибт’ ӈэсьты’’. Ӈамгэм’ тярпгува’’?

Тюку яля’ вадав’ ӈопой ненэць нямна мэ’’ман’ харвадм’. Тикы’ хасава Няръяна маркана соявы, маня’’ округханана вадёвы, тоходанвы. Луца ӈэбнанда’ ӈод нянэй ненэцие’’ илм’ сававна хамадамбида, ханяӈэхэна ненэця’’ вадавна лаханась хорпасьтыда. Вадида’ ӈод сававна ӈадимберцеты. Сян’ по’’ тяхана маня’’ округхадана делегация’ Саля’хардан’ тэворӈась. Тамальӈгана хэвхы округхана Ненэцие’’ округна яля’’ ваераць. Тикахана вадета хасава’ нява «Тохондабцо» нямна стих’ толамбись, тэри’ савовна вадида ха’’мурӈаць. Нянэювна маня’’ вадава тохолабась пябнанда, лахана пяӈгудась. Вадета’ хасавав’ Сергей Константинович Никулин. Тюку ялян’ лаханась пыда Няръяна маркы администрацияхана манзара. Культура’ серу’’ ӈоб’ нерня пэръяда. Ӈокаюв’ ненэця’’ тикы’ хасавам’ теневадо’. Пыда илеванда ямбан манзаравада культурахад’ пере. Саць мэкад’, сава и’ӈудата хасава. Сян’ по’’ ямбан округна телевидениехэна манзарась. Тикахана манзараванда мальӈгана ӈод’ нянэй ненэцие’’ е’’эмня манзарась. Паднана’’ нина’’ нямна сертавы передачида таняна таня. Няръяна маркы хибяри’’ илм’ манэ’’лабтамбись. Тамальӈгана ӈод’ ӈока нянэй ненэцие’’ няюв’ манзаравы ӈэсьты. Ёнар’’ хасуюёнар’’ сидндет ю’’ хасуюдимдей похона ся’’ня нянэй ненэця’’ ӈобт’ ма’’лась «Тэдармамдо’» ӈадимдець режиссёрдандо’ Сергей Константинович таравысь. Пыда маня’’ нина’’ няюв’ нюртей манзаидо’ масьтембись. Явнана ӈэдалёрӈаць, масьтевы манзаидо’ манэ’’лабтамбиць. Тамальӈгана Сергей Константинович Никулин нина’’ няюв’ ӈока манзарась. Тикахад’ сян по’’ ямбан «Илебц» нюбета театрана режиссёрӈэ’ тараванда ёльцяӈгана, маня’’ нина’’ няюв’ ӈока несэй манзаи’’ ӈобкана масьтембиць. Ненэцие’’ театр’ ныхыдамда ма’’ламбись, сэвхана маниесь вадюданась. Театрана нювм’ ханярина сось’ пядась. Маня’’ артистна’’ ӈокавна ӈэдалёрӈаць, манзаидо’ хуркари’’ яхана манэ’’лабтамбидось.

Тюку ирийна хасуюдимдей’ яӈганя толыркана Сергей Константинович Никулин со’’яма ялямда мэ’’ӈась, самляӈг ю’’ самляӈг пода паны. Тикы’ яляхана ненэця’’ тенз’ мэта хибяри’’ ӈод пыда сита нидось’ юр. «Ханебцё» группахана сянакода нина’’ сейхад’ миндя’’ вадидо’ мэ’’мась няхандо’ тэворӈаць. Мядонзэйӈэ’ ӈамдэд’ тэвраць. Ӈэрм’ тенз’’ ненэцие’’ серу’’ тасламбада управление манзарана’’ ӈод нянэй ненэцие’’ культурам’ теневанам’, ненэцие’’ нядабада хасавам’ нивэдо’ юр – А.И.Ардеев сава вади’’ хэтвась турмысь, мядонзэй тэвравысь.

Маркы администрацияхана манзараванда поӈгана Сергей Константинович Никулин маня’’ нина’’ нядамбида. «Ханебцёхона» хыно’’та нина’’ няюв манзарасьты. Тарця ненэцие’’ илм’ хамадамбада хибяри Няръяна маркана иле. Нянда ӈарка вада’’, сенз’ ӈэя, тамна пон’ манзарая!

Дуркина С.П. – « С.К.Никулин ненэця’’ няку’ пилибт ӈэсьты. Мани’ ӈобкана манзаранись. Пыда театрана режиссёрӈэ’ тарась, Прокопий Андреевич Явтысый няюв’ манзарась. Ӈока манзаи’’ ӈобкана ӈамтаваць, ӈока спектакль’’ сертаваць. « Сёнзя’ тёр», «Тюнтава», «Яв’ саля’ пэ», вадако’’ манэ’’лабтабасьтыва’’. Ӈацекы’’ ядэрцеты’’, ӈацекы’’ е’’эмня яӈга манзаи’’ сертабасьты. Пыда ёльце сава хибяри, луца ӈэбнанда’ ӈод ненэця’’ няку ӈэсьты’’. Ненэця’’ вадам’ хамадаби, няна’’ ёльце’ сававна нядаӈгосьты. Сидна’’ сахарамби.»

Талеева М.И. – « Сергей Константинович нянана’’ Норвегияхана мэсь, Голландияхана мэсь, тикахад’ Коми республикан’ ӈобкана ядэрӈаваць. Ёльце’ сава ӈэсьты. Нянана’’ мэбнанда хусувэй серкана ида’ нямнана’’ няркнасьты. Тарана’’ серуна мертявна таслабсетыда. Пуданамэвна ӈобкана Ямалан’ ядэрӈаваць. Поездхана ӈэдалываць, ӈопой купена ма’’лёсь лаханасьтыва’’, сяйдава’’. Тикахана ӈэдалёбнана ӈамгахэва ябеня луцае’ тад’ сейна’’ харейда. Сидна’’ вэвковна нюмдесь. Маня’’ режиссерва тикы луцам’ ня’’амада, нянанда лаханась. Тикы’ пуд нерня ӈэдалёвахана луцам’ ниваць’ манэс.

Пыда тенад’ режиссёрва ӈэӈгуданавакы, манзаяда маркы администрацияхад’ пере’’, манзаяда ӈока. Нянана’’ ни’’ манзара. Теда тарця коллектива,«Ханебцёва» таня, пыда тикы нина’’ нядамби. Ӈани’ саванё.»