Вы здесь

Ивнянда ӈэда’ сер

Вэба’’ ирийхана Няръяна маркана мел’’ хибяри’’ ма’’лыць. Округна еркы маркана фестиваль рукотворной куклы ваерась. Тарця ихиня’ сомбой сер’ округна этнокультурный центрхана манзарана’’ нина’’ хамададось.

Тюку по’ хуркари’’ яхад’ ӈухуко’’ сертамбада’’ хибяри’’ турӈаць, нюртей тарця ма’’лёвадо’ яханана сидя ёнар’’ тетимдей похона танясь. Тюку похона мел’’ нина’’ сидя юр’’ мат’’ ю’’ сянаком’ манэ’’лабтаць. Сян’ тенз’ ӈухуко’’ ӈокаць. Округханана илена’’ нина’’ ӈод мядондахат’ ниць’ хаюр’’. Несь, Ома, Хонгурей, Нельмин Носхад’ тэвравы’’ сянако’’ сеюна маймбтембиць. Хуркари’’ тенз’ хибяри’’ харто’ сянакудо’, няхататто’ яӈга’’. Тикахад’ сянако’ сертабада ӈаворидо’ ӈод хуркариць. Нянэй ненэця’’ ӈухукудо’ нойхад’, пускахат’ сэдвыць. Канин’ яхана сэдбада’’ ӈухуко’’ таняць, тикахад’ Нюдя, Ӈарка я’ тер’’ сэдвы’’ ӈухуко’’ ӈокаць. Хусувэй сэдорана’’ харта мербяда. Тикы’ хавна тохоцяхад’, ӈумзекоход’, падаркад’, лэхэд’, пяхад’, хобахад’ сертавы’’ манзая’’ тянё’’ ниць’ ӈа’’. Ханяӈы’ яхад’ ӈэсы’ тер’’ сянако’’ тэвравыць.

Ӈухуко’’ фестивалян’ турмы’’ хибяри’’ сянако’’ маниева’ хавна тамна харто’ ӈухуком’ сертась’ пир’’ӈаць. Мастер-класс’’ манзараць. Москва, Архангельск, Апатиты маркад’, тикахад’ Удмуртияхад’, Ӈысми’’ яхад’ товы’’ мел’’мана сэдорана’’ харвани’ тохоламбиць. Ханяӈы’ хибярина сян’ сянаком’ сэдаць.

Ӈока ӈухуко’’поӈгана Нина Васильевна Валейской’ сертавы сянако’’ таняць. Пыда падтаӈгода не, член Союза художников России нювм’ мэ’’ӈа. Маня’’ яханана соявы не маля ӈока по’’ ямбан Москва’ маркана иле. Падтаӈгова’ сер’ хавна Нина Васильевна ӈока ӈамгэм’ пир’’ӈа. Сян’ юд’ мян по’’ тяхана нюртей ӈухукомда сэдвэдась. Тюку’ мэвахана Няръяна март’ харта сертавы’’ манзаида тэвравысь. Маня’’ нина’’ е’’эмня мастер-класс’ мэ’’ӈась. Нина Валейская тарця вади’’ хэтась: – Мань’ хуркари’’ манзаяхад нисьтым’ пин. Ӈамгэ’ тара, тикым’ сертагудм’. Хусувэй ӈамгэм’ сертась пиртархам’. Ӈудин’ мэць сяродамась, макраме’ серм’ хорпивась, ӈухуко’’ сэдбимась. Сямянд’ нюртей ӈухукун’ няхар юкад’ вата’’ по’’ тяхана сэдынась. Тамальӈгана маня’’ нина’’, «Маймбавахана», «Хаяркана» таранина’’ Испаниян’ хэванзь’ хамякуць. Хуркахова несэй мядонзэй округхадана ханась’ тарась. Тикахана Вера Владимировна Ветлугина мань’ сими’ хонрась – ӈамгэм’ ханаб’ сава ӈэбнанда? Пий’ ваерась, мань’ ӈухуком’ сэдам’. Нюртей сэдвы ӈухукоми’ тарем’ ӈадимясь. Тедая’ хэтась, нюртей ӈухукун’ округна музейхана лэтбидо’. Теда хэтась: сян’ ӈухуком’ сертасам’? Толырто’ сян ӈэдакы? Ехэрадм’. Мань’ ивнян’ тарця: ӈухуком’ сэдан’, хибярин’ мит’.

Тарця ихиня сомбой фестиваль’ яханана ваерась. Ӈока несэй хибяри’’ манэ’’ӈаваць, ӈока несэй мел’’ ненэцие’’ манзаи’’ хомбиваць. Тарця яля’’ ед’ сейхад’ ӈэда’’ вади’’ этнокультурный центрхана манзаранаха’ хэтбива’’: – Нянда’’, ӈарка вада! Ӈани’ фестиваль’ ӈэсонд’!