Вы здесь

Мэбета’’ Канинхана иле’’

Ты’’пэртя’’ ненэциена хуркари выӈгана тыдо’ пэрць мюсерӈа’’, недо’ хасавидо’ нядабась хойхана мяд’ пэртяӈэ’ тарасеты. Тарця хибярина илевамдо’ выӈгана мэ’’ӈадо’, нюкцидо’ школан’ хэвандо’ нерцю таняна вадюдана’’.

Хойхана илена’’, манзарана’’ нина’’ сямянд’ ӈарка ялямдо’ пилю’’ ирийхана мэцьтыдо’ – тикы ты’ яля. Тарця яляхана ханярина ты’’пэртя’’ манзаидо’ лакамбой хаесь, ныланавась ма’’ласьтыд’. Тикы’ хавна пудана’’ похо’’на хойхана мюсерта’’ хибярина е’’эмня тамна сянакова яля’ ӈадимяць. Хусувэй по’ Няръяна маркана «Сямянхат мерета» танесеты. Тюку’ по’ ӈод тарця ныланава ваераӈгу. Маркад’ хахаясь мюсерта’’ ненэциена сянаковась ты’’ сие’’ ниць ирийна нертей яля’’ пиркана ма’’лаӈгуд’. Тыдо’ мэць хибярина поӈгнандо’ пирдырта’’. Сямянд’ меретидо’ нюмдеӈгу’’. Канин’ яхана мюсерта’’ ненэциена харто’ хэбидя ялядо’ таня. «Канин’ мэбета’’» таремъюв нюмдевы. Тюку по’ ты’’пэртина, мяд’ манзаям’ пэртя не’’ хубта ям’ мадась «Канин’ мэбетам’» мэ’’мась Несь ӈэсыхына ма’’лэйдаць. Сянаковамдо’ ты’’саполана ирийна си’’ивумдей яӈганя толыркана мэ’’ӈадось. Ӈокханда самляӈг юкад вата хибяри’’ товыць, хуний СПК «Восход», тикахад СПК «Канин» ты’’пэртяӈэ’ тара. Яля’ ямбан вы’ тер’’ хибяри’’ ныхыдо’ хорпиць, сямянд’ ныхытидо’ тэрамбиць. Хойхана илена’’ нина’’ хан’ тя санарӈаць, сюрберӈаць, тынзям’ моепиць, луца’’ вадавна хэтась: тройной прыжок мэ’’ӈаць.

Тюку’ мэвахана ваеравы «Канин’ мэбета’’» манэ’’лабтада: сямянд’ мэбета’’ СПК «Канинхад’» ӈэвы’’. Таняна манзарана’’ хибяри’’ ӈокаюв’ пирдырмахана нердець.

Хэбидя яляхана хойхад’ товы’’ сидя ю’’ мат’’ хасава’’, сидя яӈганя не’’ нидо’ нердембась тэхэна’’ ӈэдалёрӈаць. Тарця серкана сямянд’ я’’авлавы’’ нюбедо’ ти’: Сергей Выучейский, Пётр Латышев, Тимофей Ванюта – мал’’ пыдо’ СПК «Канин» ты’’пэртя’’. Не’’ ӈэдалёрмахана нердевы’’ – Надежда Ванюта СПК «Канин», Надежда Канюкова СПК «Восход», Татьяна Латышева СПК «Канин».

Пирдырма’ хавна не’’ тамна харто’ сэдвы’’ манзаидо’ манэ’’лабтамбиць. Сямянд’ паскоювна падтавы’’ хан’ тэрамбиць.

Яля’’ ямбан хибярина сянакуць, поӈгнандо’ пирдырӈаць, ӈобкана ныланаць. Хусувэй «Канин’ мэбетан’» товы’’ хибяри сава вади’’ намдва’ хавна мядонзэйсавэй мяканда ӈэдалэяць. Тэхэна ӈэдалёрмахана нердевы нина’’ сямянд’ ханзота мядонзэй ханаць. СПК «Канин» маттамдэй ӈэсыхына манзарана Сергей Выучейский буран’ недво’’ӈась, Надежда Ванюта мядонзэйӈэ’ телевизор’ ня’’амась.

Тюку по’ хамандавы «Канин’ мэбета’’» пуняна’ хаи. Хойхана мюсерта’’ нина’’ мякандо’ тэвась таӈы’ мюсерць яхато’ ямдавась хамяковамдо’ пяӈгудо’. Ты’’ ниць’ ириян’ тэвотына’’ тикы хойхана мюсерта’’ хибярихина тэтнава’’ яля’’. Ты’’пэртина ныланавам’ юрась манзараӈгу’’.