Вы здесь

Паской яхана илева’’

Поʼʼ ваерась ӈэсынандоʼ илеӈгуʼʼ, манзараӈгуʼʼ

Маня’’ илесь ява’ нюдя ни’’ӈа’’. Тюку по’ округна сиднтет ю’’ самляӈг пода панысь. Со’’яма яляданда неняӈг’’ ирийна самлязимдей’ яӈганя толыр’’ толы. Таӈок по’’ ямбан ява’ хусувэй по’ несэюмдана, сэвхана маниесь савумдана.

Маня’’ округва ӈэсыхыт’ пере’’, хусувэй ӈэсыхына хибярина иле’’, манзара’’, нюдо’ вадаби’’. Ӈопой мар’’ма – округна еркы мар’ – Няръяна мар. Маркана сидя ю’’ самляӈг ёнаркад’ вата хибярива иле’’.

Тюку по’ округна ханяӈы’’ ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ харто’ ӈэсыхыто’ ӈарка ялу’’ мэ’’ӈаць. Нись’ ӈакуна тамна Вискахана илена’’ тарця ныланава ялямдо’ мадаць. Вэба’’ ирий маттамдэй толыркана Оксино, Каменка, Хонгурей ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ ӈэсыкоцито’ ӈадимы ялудо’ мэ’’ӈаць. Ваеравы си’’ивна маттамдэй яляхана Хонгурей’ си’’ив ю’’ самляӈг пода панысь. Тикы ӈэсыкоця Печора’ яха вархана ну, ёльце паской якоцяда. Хибяри’’ хардадо’ пя’’ поӈгана ну’’, ӈэсым’ сян лохортако яхакоця матурпида. Хонгурей ӈэсыхына илева’’ е’’эмня хусувэй ӈамгэдо’ таня. Тюку ялян’ лаханась: школа, нюдяко ӈацекы’’ харад’, фельдшерской амбулатория’, сян’ лавка’’. Таняна хибяри’’ манзара’’. Тикы ӈэсы ёнар’’ хасуюёнар’’ самляӈг ю’’ си’’ивумдей поход’ «Няръяна ты» колхоз’ центральной базаӈэ’ таславы. Ӈюдя яхана мюсерта’’ ненэця’’, тыдо’ пэртя’’ хасава’’, мядм’ манзаям’ минревы’’ не’’ самляӈг’юкад вата’’ по’’ тяхана Хонгуреян’ илелъядаць. Ледковхад’ ха’’амыдаць. Юкад вата ёнар’’ тэдось, хойхана манзарана’’ хибяридо’ ӈод ӈокаць. Хойхана мюсермы’’ не’’ харад’ манзаи’’ торомдаць, ӈэсыхына хардадамдо’ ня’’амась тикан’ илелъядаць. Хасава’’ сменной выпас’ манзаяхана мэць ирий’ тэхэна мэсьты’’, тикахад’ ирий’ ямбан ныланасьты’’. Ӈэсыхына ныланавандо’ мальӈгана харад’манзаи’’ пэрцеты’’. Хардахана ӈод’ хусувэй хибяри’’ манзаяда танясь, ӈобкарт’ нисьты манзаясю’’.

Си’’ив ю’’ самляӈг похонда Хонгурей’ ханзер тэвыць? Теда ӈод тикы ӈэсыхына хибяри’’ иле’’, ӈокаювдо’ маля ӈармбэй, хуний пенсияхана мэ’’, нюдо’ ӈарумзь’ ӈани’ яха’ илелъядаць. Нюдяко ӈацекы’’саць тянё, тюку по’ школахана сянбёй’ ӈацекэця’’ тоходана’’.

Невхы похо’’на ӈарка колхозӈэ’ толювы’’ колхоз’ серуда сацьри’’ сава ни’’ӈа’’. Тыто’ толыр’’ тет ёнаркад’ ва’’ӈа’’, хойхана манзаранидо’ юд’ мян хибяри’’ ӈэдакы’’.

Вэба ирий’ маттамдэй толыркана Хонгурейхана илена’’ хибяри’’, мядоманзь’ товы’’ ӈэсындо’ си’’ив ю’’ самляӈг пом’ ядабтаць. Нумда сава яляхана хибяри’’ пихиня ныланаць. Культура’ харад’ хэвхана ма’’лыдаць. Таняна манзарана’’ хибяри’’ ныланава ялям’ хамандаць. Яля’ямбан ӈэсыхына музыка’ сось. Хыно’’та хибяри’’ хыно’’ӈаць, хуркари’’ сянакова’’ таняць. Ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ ӈэсындо’ ялян’ хари’’ ӈудаханато’ сертавы’’ манзаидо’ манэ’’лабтабиць. Мел’’ хибярир’ ӈока нив’ ӈа’’, хусувэдо’ харта манзаида выставкан’ тэвравысь. Мирдатна’’ мирдатаць. Хусувэй товы хибярим’ ты’’ ӈамзахад’ пиревы евэйхана, тандая ня’’амвы халяхана мядолабтабидонзь’.

Тикы яляхана ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ ӈока ихид’ миндя вади’’ намдаць.

Хонгурейхана харто’ ямдо’, ӈэсымдо’ сахарамбада’’ хибяри’’ иле’’. Таняна соявы’’, илевы’’ хибяри’’ ӈод’ хусувэй по’ ӈэсыхындо’ турцеты’’; ӈацекы’’ ӈод хаданато’, иринато’ хэвхана та’ямбан харвась ныланасьты’’. Теда тикы ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ ена’’- по’’ ваерась, Хонгурейдо’ ӈарка ӈэсыӈэ’ ханта’’, ӈока хибяри’’ тикахана илеӈгу’’, манзаидо’ танеӈгу’’. Тарем’ ӈэӈгу’’ нив, теда вадюданна’’ ӈацекы’’ харто’ ӈэсынандо’ илеван’ харва’’.