Вы здесь

Мякад’ сава ил’ миӈа

Хор’’ ирийна сидя ю’’ си’’ивумдей яляхана Няръяна маркы администрация’ актовый залхана ӈока хибяри’’ ма’’лэйдаць. Тикы яляхана хада’’ конкурс’ ваерась. Тарця хада’’, хуний тамна самляӈг ю’’ подо’ яӈгу’’; хада’’, хуний мер’’ хадаӈэ’ хэвыць. Мал’’ пыдо’ теда нюто’ ню’’ вадамбась нядаӈгу’’; нюто’ ню’’ няюв’ ӈобкана ныланасьты’’.

Самляӈг тарця хада’’ ӈобкана ма’’лась мэбе’’мамдо’ манэ’’лабтамбиць. Мал’’ пыдо’ маркана теневана’’ не’’. Ирина Бодрова, Валентина Козьякова, Евгения Растягаева, Ольга Малыгина, Вера Рочева нито’ пумна сцена’ ни’ тарпурӈаць. Хусувэдо’ нюрте харта нямнанда, мята’ тер’’ нямна лахарём’ хамандась. Падӈгудо’ ваде’’ӈаць, хурка яхана соявамдо’, хурка мякана вадюданвамдо’ хэтбиць. Хусувэдо’ ханяна манзаравамдо’ ма’’лавы’’ хибярихи’ тэврась. Нюдо’ нюмдець, нюто’ ню’’ соявам’ хэтаць.

Тены’’ илӈгана хусувэй хибяри интернет’ мэць теневабнанда’ таранарха’, падар’ серкана хусувэй таранабт’ таняхад’ хоӈгун’. Нябимдей конкурсхана хада’’ компьютер’ тя ӈамдыдаць. Нюкубць сём’ хось’ тарась. Мал’’ хада’’ тарця конкурсм’ мертявна пирдаледонзь. Нюта’’ нюн’ мэмнда нюкубцямда хоць. Тикахад’ хусувэй мяд’ тер’’ сямянд’ савута ӈаврадо’ танесеты. Хибяхова’’ ӈамзахад’ хамандавы ӈавар’ мэненакы’’, хибяхова’’ халяхад’, хибяхова яхана вадёвы’’ ӈавар’’ сямянд’ харвабтанадо’ ӈэдакы, хибяхова ябцавы’’ ӈавори’’ мэненакы’’. Хада’’ ӈод’ конкурсан’ мякнандо’ сямянд’ харвабтана ӈаврадо’ тавыць. Хуркари’’ ӈамнелада’’ ӈаву’’ тавыць. Манзьхарнаха хорьянаць.

Самляӈг маркана илена’’, манзарана’’ хада’’ яля’ пэвсюмбы’ пеля сидя’ сяс’ ямбан мэбе’’мамдо’ манэ’’-лабтабиць. Хуркари’’ тенз’ мэта’’ хада’’ – няхар’’ хабене, ӈысма’ хада, нянэй не хада танеӈаханзь. Мал’’ хада’’ саваць. Хусувэй хада залхана нюда’’, нюта’’ ню’’, перенидо’, теневанидо’ ӈамдыць. Нянэй нехэд’ конкурсан’ Вера Николаевна Рочева тось. Тикы некоця ( харта тензда Талеева ) Ӈарка яхана мюсерта ненэцие’’ мякана соявысь, Краснойхана вадюданась. Школамда ёльце’’махад’ Няръяна маркана педучилищем’ ёльцесь. Тикы’ пуд Выучейской ӈэсыхына тохолкодаӈэ’ манзарась, Оксино’ ӈэсыхына интернатхана воспитательӈэ’ тарась, тикахад’ хаюпа’ хэ’’мяхаданда Хонгуреян’ илевась’ еримясь. Сян по’’ ямбан тикы ӈэсыкоця школахана ӈацекы’’ тохоламбись, тикахад’ школандо ервотаӈэ’ манзарась. Теда Вера Николаевна маркана иле, маркы нябимдей школахана тохолкодаӈэ’ тара. Нюдяко’’ ӈацекы’’ няюв’ манзара. Манзаямда теневана, мэнена не. Мята’ тер’’ нида’’ ӈод’ пилибт’ серкана, вадахана нядабасьтыда. Вэсаконда няюв’ няхар’’ хасава нюмди’ вадаӈаханзь, сидяди’ маля харти’ мяд’ терсавэхэ’, хусувэнди’ мякана харто’ нюкцямди’ вадабихи’. Хада, ири нюхуюди’ нядабихи’. Нюдяко’ хасавакоди’ тамна школахана тоходанна.

Тарця ихиня’ сомбой, мэкад’ хада’’ ма’’лёва ныланава яляхана маркана ваерась. Хусувэй хада мядонзэйм’ ня’’амась, ӈацекы’’ ӈод сянакосавэй’ хардахандо’ хаяць.