Вы здесь

Нерня’ няха’’на’’ ӈэдалёркава’’

Ненэцие театр «Илебц» Несь’ ӈэсын’ сяхаӈгарт’ нись’ тэвор’’. Сяня’ культурандо’ харад ӈаркта Наталья Латышева телефонувна нян’ мась: «Ненэцие’ яля’’ мальӈгана театрм’ Несь ӈэсын’ тэвраван’ харвав’, ненэйм’ сиднтет хибяри’’ това’’ е’’эмня бюджетан’ есям’ мэваць.» Мань тикахана ёльце маиваць.

Тюку по’ округна’’ 85 пода панӈгу. Округ’ ӈэсы’’ымна ӈэдалёрма сава нив’ӈа’’. Несь’ ӈэсыхына ӈока’’ ненэця’’ иле’’. Театр «Илебц» ханзер’’ сянаку пыдо’ тамна нидонзь манэс’’. Ханзеркава’’ няюндо’ тись нив’ тара. Тикы нерцюна ӈока манзаям’ серта тара, театрхана сянакода’’ мал’ ӈоб’’мальӈгана Несь ӈэсын’ тивандо’ е’’эмня. Заявка, падар аэропорт ервха’’ падаваць,етя яӈганя рейсм’ театрва’’ тэврава е’’эмня яӈгребто’. Ёльце’ ябда’’ еримяваць, Несь’ ӈэсыхыд «Ивановы дочки» народной ансамбльм’ март’ тэвра тарась. Март’ ирий сидя ю’’ сиднтетимдей толыркана театрана мат’’ сянакода’’ ни’’ын ня’’ Несь ӈэсын’ тийнаць. Сава сер’’ пыдо’ нылана’’, манзарана сянакода нин’ манзаяхадандо’ нидось ӈэдара’’.

Тиртя ӈанохона тю’’уд сырпа’’на’’ ӈэсы ёльце’’ ӈарка, харад’’ паской’’, хуркари’’ тенз’ ӈолепяхана падтамбэй’’. Нум’ харад (церковь) ӈэсы ерхана ӈади. Тиртя’ ӈанова’’ ӈамды’’, сидна’’ мале’ культурандо’ ӈаркта Наталья Фёдоровна ядабтамбись. Пыди’ хасаванда ня’ еся’ ханхана товэхэнзь’. Терна’’ мертёвна мал’ хан’ ни пэнъяна’’, хар’’на’’ ӈамдына’’. Ти’, культура’ хардан’ тэвына’’.

Сырӈам’, культурандо’ харад хэвдэхэна маня’’ выступайӈгована’’ е’’эмня афиша ӈыдарёвы. Ненэцие’’ мэбэбцовна нерня’’ сидна сяйлабтаць. Ӈэсыдо’ ӈарка, валакада гостиницадо’ яӈговы. Тикада вэва. Ибкава тарця ӈарка ӈэсыхына гостиница саць’ тара. Сидна’’ Людмила Бобрикова хаданда’ хардан’ сеӈгвась’ ханаць, хардандо’ ерв вынд’ хэвысь. Сян’’ яля’’ ямбан таняна илеваць, хар’’на печьва уголькана тодалабиваць. Иб’ ӈод мал’ ӈэсыхына илеваць, уголькана печьм’ тодаламбась ехэравэва’’. Сава сер’, поӈгнана тарця’ нява’’ танясь, ханяӈы тарця манзаям’ теневавэда.Тикы сава нява’ Несян’ тивана нерцю’’ ховаць. Альбина Синицкая Нельмин’ Саляхана няньм’ ябцбадаӈэ манзаравысь. Теда маркана не нюнда хэвхана иле. Сидна’’ ёльце’’ нядась, выступайӈгоб’’ сававна сянакусь, вадамда теневана.

Нерня тарем’ манзараваць. Нюртей яля мань мастер-классм’ сертаманзь. Тым’ сэдбиваць. Тарця манзаям’ сертабава е’’эмня хамадяр’’ нянан’ содэйнась. Нерня наметм’ тоенана картонхад’ паркаваць. Пуна’ тохоцян’ тикына падтэйна’’. Сэдораванзь тобэй ивъер’’ сэдораць. Поӈгнандо’ не’ ӈацекы таняць, ӈопой хабене Мезеньхад’ каникулха товысь. Мась: «Сэдвы тэкуця тоходанна’’ няхан’’ манэ’’лабтаӈгув.»Ханяӈы тыдо’ мале’ сэдыдонзь. Ной ё’’иням’ маханда ни’ сэдаць, сёе’’мям’ сеӈгакоцям’ ӈыдарава е’’эмня. Ӈани’ домашней заданием’ нямаць: – Хардахана тэкуцямда сэдба ёльцера’’, ӈани’ яля тыда’’ манэ’’лабтаӈгуда’’.

Няби яля мал’ тэсавэй тоць. Тыдо’ ёльце сомбовна сэдвыдо, мал’ сеӈгасавэй, ной ё’’инясавэй. Ханяӈэр’ сеӈгакоця таӈэ нюдякоця еся’ ӈумбаям’ ӈыдаравыць. Тикахад’ няндо’ мам: – Ӈарка яндер ӈухуком’ сэдбаӈгува’’. Нерня’ ӈухуко е’’эмня лаханава’’. Хурка тиртя пыя не ӈэӈгу, хурка хасава, хада, ири, ӈацекы. Невхэна выӈгана сянако яӈгуць, ӈодьбянда тиртя пыя’’ ӈухукоӈэ сэдбасеты’’. Тамна ӈухукомдо’ ембтадо’, паным’, мальцям’ сэдӈгу’’. Мал’ хамадяр’’ ӈухуком’ сэдбава е’’эмня нянан содаманзь, тиртя’ пыин’ ӈо’’ таняць. Ӈухуковам’ мер’ сэдадонзь. Ханяӈы’’ тамна та’’нёдамда сэдаць, хуркари’’ тэнз’’ ӈодякохона паскоймдадонзь. Мезеньхад тобэй хабене ӈацекы ӈани’ харвась’ сэдорась. Мал’ сэдвына’’ пуна сидяӈган’ мэйнаць.

Нюртей яля тобна’’ культура’ хардахана выставкам’ сертаваць. Мань хар’’н сэдвын’: ӈухуко’’, ной ё’’иня’’ туцам’, кладчм’, судыр’’, нюдяко падком, ӈацекы е’’эмня паным, мальцям ӈыдарадамзь, манэ’’лабтабидамзь. Нина Баркулева сэдвы’’ манзая’’ таняць. Тамна культура’ харад ӈаркта Наталья Латышева сертавы хамадяр’’ ӈокаць.

Яля’ пэвсюмбы’ пеляхана концертан’ хибяри’’ ма’’лэйдаць. Тикы нямна вадин’ ӈани’ яляхана толаӈгуда’’.